100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สหเวชศาสตร์ รับใช้สังคม ตามแนวพระบรมราโชวาท